Kert-Ötlet 3D
  0 Még nincs megrendelés

  Adatkezelési tájékoztató

  A Kert-Ötlet 3D

   

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

   

  Preamubulum

  A Kert-Ötlet 3D weboldal (honlap címe: https://kertotlet3d.hu/, elektronikus levelezési címe: [email protected]; a tárhely-szolgáltató adatai: UK-2 Limited, 91 Brick Lane Shoreditch London, E1 6QL, cégjegyzék szám: 03550739, web: uk2.net) üzemeltetői, Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea egyéni vállalkozó (adószáma: 69586518-1-33, székhelye: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 38.), Takácsné Fábián Alinka egyéni vállalkozó (adószáma: 69698145-1-27, székhelye: 2060 Bicske, Ady Endre u.21.), valamint Frei Helga egyéni vállalkozó (adószáma: 68952770-1-25, székhelye: 3576 Sajóhídvég Rákóczi Ferenc utca 44.) a személyes adatok kezelése körében megtartják a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályi előírásokat, e körben különösen is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotörvény), valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletét (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) rendelkezéseit.

   

  I. Fogalom-meghatározások

  1. „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

   

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható;

   

  1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

   

  1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

   

  1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

   

  1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

   

  II. Az adatkezelő:

  1/ Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea egyéni vállalkozó (adószáma: 69586518-1-33, székhelye: 2682 Püspökhatvan, Váci utca 38., elektronikus levelezési címe: [email protected])

  2/ Takácsné Fábián Alinka egyéni vállalkozó (adószáma: 69698145-1-27, székhelye: 2060 Bicske, Ady Endre u.21., elektronikus levelezési címe: [email protected])

  3/ Frei Helga egyéni vállalkozó (adószáma: 68952770-1-25, székhelye: 3576 Sajóhídvég
  Rákóczi Ferenc utca 44.elektronikus levelezési címe: [email protected])

   

  A Kert-Ötlet 3D honlapnál illetve annak üzemeltetőinél külön adatvédelmi tisztviselő nem tevékenykedik, a Kert-Ötlet 3d honlapján keresztül megosztott adatokhoz kizárólag Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea egyéni vállalkozó, Takácsné Fábián Alinka egyéni vállalkozó, valamint Frei Helga egyéni vállalkozó férnek hozzá, az adatkezelést kizárólag ők végzik.

  Az adatkezelési tájékoztató a kertotlet3d.hu oldalon, annak láblécében megtalálható, illetve a kereső mező segítségével.         

   

   

  III. Az érintett

  A Kert-Ötlet 3D honlap üzemeltetői kizárólag olyan személyek adatait kezelik, akik azokat részükre bármilyen körülmények között (így különösen a Kert-Ötlet 3D honlapon keresztül vagy üzleti tárgyalások, üzletkötés, megállapodások, szerződések, hírlevélre történt önkéntes feliratkozás stb. során) önkéntesen megadták. Az érintettek értesítést kapnak bármilyen adatkezelést érintő változásról. Személyes adataikat az oldalra való belépés után meg tudják változtatni.

   

  IV. Az adat

  Az adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet az érintett részére önként átadott. Ezek leggyakrabban: név, e-mail cím, postai levelezési cím, telefonszám.

   

  V. Az adatkezelés keretei és célja

  Az adatkezelő az érintett adatait (a gyűjtésüket és rögzítésüket követően) elsősorban tárolja, illetve arra használja fel, hogy az érintett felé közlést továbbítson, vagy a híreit terjessze. Az adatkezelő az érintett adatait arra jogosult hatóságon kívül harmadik személynek nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé, mind technikai, mind munkaszervezési körülményeit úgy alakítja, hogy az adatkezelés ne lépje túl az elérni kívánt célhoz szükséges minimális kereteket.

   

  VI. Az adatkezelés korlátai

  Az adatkezelő kizárólag az adatkezeléssel elérni kívánt célhoz szükséges minimális mennyiségű adatot kezel, az egyéb adatokat (az érintett ellentétes és kifejezett kérése híján) nem rögzíti, és azokkal összefüggésben más adatkezelési tevékenységet sem végez.

   

  VII. Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelő az érintett adatait határozatlan ideig, avagy az adatkezeléssel elérni kívánt cél megvalósulásáig kezeli, azt követően, vagy ha az érintett ezt előbb kéri, úgy akkor, amikor az érintett ezt kéri, visszaállíthatatlanul törli.

   

  VIII. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Az érintett a hozzájárulását a [email protected] címre küldött elektronikus levélbe foglalt nyilatkozatával,  az adatkezelés alól kivonni szándékozott adatait megjelölve teheti meg.

   

  IX. Az érintett jogai

  Az érintett az adatkezelők II. pontban feltüntetett elérhetőségein (elsősorban elektronikus levélben) kérelmezheti az adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

   

  X. Jogorvoslat

  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

  Ha az érintett az adatkezelőnek az érintett tiltakozása alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

   

  XI. Látogatók információinak védelme

  Adatkezelő a támadások ellen, bejövő adat validációkat, szűréseket használ, a jelszavakat nem visszafordítható kód "hash" formában tárolja. Vagyis a tényleges jelszót csak az tudhatja aki megadta.

  Az oldal TLS 1/2 AES128-as kódolású SSL tanúsítványt használ, amit a COMODO CA Ltd. állított ki 10 000$-os biztosítással.

  (további információkért az érintett a lábléc bal alsó sarkában található lakat pecsétre klikkelhet)

  Az oldalon az adatkezelő banki adatokat kártyás fizetés esetén nem kezel, azt a bank szintén SSL-el biztosított oldala kezeli.

        

   

  XII. Sütik "Cookie" felhasználása

  Jövőbeni látogatásokhoz preferenciák kerülnek mentésre.

  Az oldalon egyéb harmadik fél (ld. Google lentebb részletezve és a Facebook (Like gomb) sütit üzemeltet.

  Ha az érintett letiltja a cookie-kat, akkor az oldalon a fent említett szolgáltatás nem lesz elérhető, illetve a nyelvi preferenciák megőrzése nem lesz elérhető.

   

  XIII. A Google AdWords hirdetések a honlapon

  A Google, mint egy harmadik fél eladó, cookie-kat használ hirdetéseihez az oldalon. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a hirdetések elérhetőek legyenek az érintett felhasználó részére más oldalakon is. A DART cookie kikapcsolható, annak adatvédelmi politikája elérhető a google hivatalos oldalain.

  A Google által az adatkezelő a következőket alkalmazza:

   

  • Remarketing (újramarketing) a Google AdWords-ön keresztül
  • A Google Display Hálózat Impression jelentései
  • Demográfiai adatok kezelése
  • DoubleClick (duplaklikk) Platform integráció

   

  Adatkezelő és a harmadik fél, mint a Google használják az alábbiakat: összeállításra vonatkozó adatok, felhasználói interakciók megjelenítése, és egyéb hirdetési szolgáltatások.

  Leiratkozás:

  Az érintettek beállíthatják, hogy a Google hogyan reklámozzon feléjük, a beállításokat a google-ben kell keresni. Adatkezelő Google Analytics-et is használ amit az érintett akkor tud kikapcsolni, ha a Google Analyticset letiltó böngészőbővítményt telepíti.

   

  XIV. California Online Privacy Protection Act (California adatvédelmi irányelv)

  CalOPPA szerint az adatkezelő egyetért a következőkben:

  A felhasználók névtelenül is látogathatják az oldalt

   

  Adatfeldolgozókkal (harmadik féllel) szembeni védelem

  Adatkezelő az érintett felhasználó személyes adatait a következő szervezetek számára továbbíthatja kizárólag ügyviteli célból: számlázó rendszer

   

  Harmadik fél linkek

  Az oldal tartalmazhat ajánlatot harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak eladására. Ezekre a termékekre a harmadik fél által alkalmazott önálló és független adatvédelmi irányelvek alkalmazandóak. Kert-Ötlet 3d adatkezelője a belinkelt oldalak tartalmáért és tevékenységeiért felelősséget nem válla. Ennek ellenére törekszik a honlap integritásának védelmére és vár minden erre vonatkozó visszajelzést.

   

  XV. Az oldalon átmenő "jelek", adatok kezelése

  Ezeket az oldal tiszteletben tartja, nem befolyásolja, Do Not Track (DNT) (nem lenyomozó) böngésző mechanizmust használ. Az oldal annak látogatóiról több információt nem gyűjt, mint amit azok megadnak.

   

  A weboldal lehetővé teszi a harmadik fél felhasználói viselkedésének követését (Google)

  COPPA (Children Online Privacy Protection Act). 13 év alatti gyermekeknek szóló reklámok nem jelennek meg az oldalon.

   

  XVI. Fair Information Practices (Jóindulatú információs rutin)

  Amennyiben egy adat megsértése, lopása történne, annak érdekében, hogy az adatkezelő összhangban legyen a Fair Information Practices-el

  Adatkezelő értesíti az érintetteket e-mailben

  • 7 munkanapon belül

  Adatkezelő értesíti az érintetteket az oldalon keresztül (értesítés)

  • 7 munkanapon belül

  Adatkezelő egyetért abban, hogy egyes jogorvoslati elv (törvény) megköveteli, hogy az egyénnek jogában álljon jogi úton érvényesíthető jogokat alkalmazni azon rosszindulatú adatgyűjtőkkel és feldolgozókkal szemben, akik nem tartják be az előírásokat.

  Az oldal rosszindulatú adatgyűjtést nem alkalmaz.

   

  XVII. CAN SPAM törvény

  Az e-mail címek felhasználása

  Adatkezelő a megrendelések feldolgozottságáról, azzal kapcsolatos információkról és frissítésekről e-mail formában küld tájékoztatót.

  További e-mail érkezhet a rendelés állapotáról, egyéb termék és / vagy szolgáltatás ajánlásról.

  Hogy a CANSPAM előírásokat az adatkezelő teljesítse, az alábbiakat alkalmazza: nem használ hamis vagy félrevezető tárgyat az e-mail címzésekben. Azonosítja az üzenet, ha az reklám.  Kérdése van? Itt kérdezhet!, gyorsan válaszolunk!
  Vagy hívja ügyfélszolgálatunkat: +36 (30) 6982269
  Nem vásárolt még nálunk? Olvassa el, mit mondtak azok akik már igen vásárlók könyve